سوالی دارید؟ با ما در میان بگذارید.

روز انجام آزمایش های تخصصی


با توجه به اهمیت سرعت جوابدهی در تشخیص بیماری و مداوای سریعتر بیماران، بدینوسیله روز انجام آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی را به اطلاع مراجعه کنندگان و پزشکان گرامی و همچنین آزمایشگاه های همکار می رسانیم:

ردیف

نام آزمایش

 روز انجام

1

Anti-DNA

شنبه - سه شنبه

2

ANA

شنبه - سه شنبه

3

 ANCA

یکشنبه - چهارشنبه

4

ACTH

سه شنبه

5

Anti-TTG Antibodies

شنبه - دوشنبه

6

Anti-CCP Antibodies

شنبه - سه شنبه

7

Anti-Cardiolipin Antibodies 

یکشنبه - پنجشنبه

8

Antiphospholipid Antibodies 

یکشنبه - پنجشنبه

9

Brucella

دوشنبه

10

Cortisol

یکشنبه - پنجشنبه

11

CH50

در صورت رسیدن به حد نصاب

12

DHEA

دوشنبه - پنجشنبه

13

Anti-EBV Antibodies
(IgG ,IgM)

شنبه - چهارشنبه

14

Anti-Endomysial Antibodies

یکشنبه

15

Free Testosterone

شنبه - چهارشنبه

16

Testosterone

دوشنبه - پنجشنبه

17

Anti-Thyroglobulin Antibodies 

شنبه - سه شنبه

18

Beta-2 Microglobulin

یکشنبه - چهارشنبه

19

Estradiol

دوشنبه - پنجشنبه

20

Estriol

شنبه - سه شنبه

21

Growth Hormone
(GH)

یکشنبه - سه شنبه

22

Insulin

یکشنبه - سه شنبه

23

IGF-1

یکشنبه - سه شنبه

24

Anti-Herpes Antibodies
(IgG ,IgM)

یکشنبه - چهارشنبه

25

Anti-HAV Antibodies
(IgG ,IgM)

یکشنبه - سه شنبه

26

Anti-Hbe Antibodies

یکشنبه - سه شنبه

27

IgE

چهارشنبه

28

PTH

یکشنبه - پنجشنبه

29

Progesterone

دوشنبه - پنجشنبه

30

17OH Progesterone

یکشنبه - چهارشنبه

31

SSA A/B

پنجشنبه

32

Anti-Toxoplasma Antibodies
(IgG ,IgM)

روزهای زوج

33

Anti-Rubella Antibodies
(IgG ,IgM)

روزهای زوج

34

Anti-CMV Antibodies
(IgG ,IgM)

روزهای زوج

35

Vitamin B12

یکشنبه - چهارشنبه

36

Vitamin B9

یکشنبه - چهارشنبه

37

VZV

یکشنبه - پنجشنبه

38

Anti H. pylori Antibodies
(IgG ,IgM, IgA)

دوشنبه - پنجشنبه

39

Stool H. pylori

چهارشنبه

40

Pb

یکشنبه - چهارشنبه

41

Hb. Electrophoresis

یکشنبه - چهارشنبه

42

Protein Electrophoresis 

شنبه

43

Anti-glycoprotein Antibodies
(IgG ,IgM, IgA)

دوشنبه

44

Anti-Listeria Antibodies

یکشنبه - چهارشنبه

45

Tumor Markers

روزهای زوج

برای انجام اورژانس (فوری) آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی لیست فوق، لطفاً باشماره تلفن 37749051 الی 37749054 (داخلی 101 و 102) تماس بگیرید.