خدمات حضوری

گروه تخصصی آزمایشگاه پاتوبیولوژی بوعلی قم برای آسایش هرچه بیشتر بیماران طرح خونگیری و پذیرش در منزل را راه اندازی نموده است
 
برای انجام این امر شما تنها میبایست با شماره تلفن های آزمایشگاه تماس گرفته و مشخصات و آدرس خود را اعلام نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود