کارگاه های آموزشی


 • بخش تحقیقات و توسعه آزمایشگاه تشخیص طبی بوعلی، با همکاری شرکت دانش بنیان دانش ثمین، دانشگاه های علوم پزشکی و آزاد اسلامی قم به منظور توانمند سازی دانشجویان و پژوهشگران گرامی، اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی می کند
 • عناوین بعضی از این کارگاه ها عبارتند از:
 1. کارگاه ایده پردازی مقدماتی و پیشرفته
 2. کارگاه جستجوی مقالات علمی مقدماتی و پیشرفته
 3. کارگاه پروپوزال نویسی
 4. کارگاه آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS
 5. کارگاه آنالیز تعیین توالی  DNA Sequencing
 6. کارگاه آموزش نرم افزارهای بیوانفورماتیک
 7. کارگاه PCR و الکتروفورز
 8. کارگاه  real-time PCR
 9. کارگاه آموزش  HRM
 10. کارگاه استخراج اسیدهای نوکلئیک
 11. کارگاه طراحی پرایمر
 12. کارگاه کلونینگ و ترانسفورماسیون
 13. کارگاه الگوریتم های آزمایشگاهی برای اختلالات بیوشیمیایی، عفونی ( باکتری، انگل، قارچ و ویروس) و مربوط به بافت خون
 14. کارگاه آموزش مستند سازی در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی
 • کلاس های تئوری کارگاه ها در سالن کنفرانس آزمایشگاه و قسمت عملی در بخش تحقیقات و توسعه آزمایشگاه برگزار می گردد.